Bảng giá ATOMAT và CONTACTOR

MCCB(APTOMAT) 2 POLES
ABE32 5-10-15-20-30A 150,000
ABE52b 40-50A 185,000
ABE62b 60A 200,000
ABE102b 75-100A 290,000
ABE202b 125-150-175-200-225A 470,000
GBN102* 16,20,25,32,40,50,63,80,100 1,080,000
GBN202* 125,160,200,250A 1,190,000
BS 31a(kh«ng vá) 6-10-15-20-30A 32,000
BS 31a(cã vá) 6-10-15-20-30A 35,000
MCCB(APTOMAT)3 POLES
ABE33 5-10-15-20-30A 195,000
ABS33 30A 290,000
ABF53b 40-50A 260,000
ABS53b 40-50A 320,000
ABE63b 60A 310,000
ABS63b 60A 370,000
ABE103b 75-100A 335,000
ABS103b 75-100A 490,000
GBN103* 16,20,25,32,40,50,63,80,100 1,150,000
ABE203b 125-150-175-200-225A 660,000
ABS203b 125-150-175-200-225A 795,000
GBN203* 125,160,200,250A 1,350,000
ABE403b 250-300-350-400A 1,750,000
ABS403b 250-300-350-400A 1,980,000
ABE803b 500-600A 3,420,000
ABS803b 500-600A 4,590,000
ABE803b 800A 4,200,000
ABS803b 800A 4,950,000
ABS1003 1000A 10,500,000
ABS1203 1200A 11,500,000
GBN1603E* 1600A 26,500,000
*:MCCB ®iÒu chØnh ®­ưîc dßng ®Þnh møc

E*:®iÒu chØnh In b»ng ®iÖn tõ

MCB
BKN-1P(1 tÐp) 6-10-16-20 35,000
  25-32-40A 35,000
  50-63A 38,000
BKN-2P(2 tÐp) 6-10-16-20 70,000
  25-32-40A 75,000
  50-63A 80,000
BKN-3P(3tÐp) 6-10-16-20 110,000
  25-32-40A 115,000
  50-63A 135,000
ELCB(chèng giËt) 
32GRa(cã vá) 15-20-30A 145,000
32GRh 15-20-30A 140,000
32KGRa 15-20-30A 155,000
52GRa 40-50A 245,000
102FR 60-75-100A 405,000
33GR(220V) 15-20-30A 240,000
EBS33(380V) 15-20-30A 930,000
EBE53 40-50A 970,000
EBE103 60-75-100A 1,150,000
EBE203 150-200A 2,300,000
ACB 3 POLES(FIXED) A TYPE
LBA 06S-3PS 630A 24,500,000
LBA 08S-3PS 800A 25,500,000
LBA  10S-3PS 1000A 26,000,000
LBA 13S-3PS 1250A 27,000,000
LBA 16S-3PS 1600A 28,500,000
LBA 20S-3PS 2000A 32,500,000
LBA 25S-3PS 2500A 37,500,000
LBA 32S-3PS 3150A 45,000,000
LBA 40S-3PS 4000A 72,000,000
LBA 50S-3PS 5000A 88,000,000
*:Lo¹i FIXED,cã MOTOR
PHU KI£N ACB
Motor   2,300,000
UVT   3,400,000
Trip-S   2,500,000
Trip-ST   3,200,000
Trip-SGT   4,000,000
Phô kiÖn mccb
Shunt Trip

 

 

 

 

ABE 30 -100A 150,000
ABS103b 170,000
225AF 190,000
400-800AF 370,000
1000A-1200A 1,100,000
Under Vol Trip

 

 

 

 

30-100A 310,000
ABS 103b 330,000
225AF 370,000
400-800AF 620,000
1000-1200A 1,200,000
Bus bar

 

 

 

 

500-600A 230,000
800A 263,000