Hồ sơ kinh nghiệm

Giới thiệu các công trình điện đã thi công đạt chất lượng tốt
I/ TỔNG SỐ NĂM CÓ KINH NGHIỆM XÂY LẮP
Số TT
 Tính chất công việc
Số năm
kinh nghiệm
1
Thi công móng cột đường dây trên không đến 35KV
5
2
Thi công lắp, dựng cột trong mọi địa hình ĐD đến 35KV
5
3
Xây dựng nhà xưởng , xe goòng trên mọi địa thế.
5
4
Xây dựng nhà điều hành nhà sinh hoạt cộng đồng .
3
5
Thi công lắp dựng cột, H £ 80 m
4
6
Thi công đường cáp ngầm ( cáp dầu )
3
7
Xử lý các đầu cáp khô, cáp ngầm tới 35KV
5
8
Thi công xây dựng TBA đến 35KV
5
II/ DANH SÁCH TÓM TẮT MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CHÍNH ĐÃ THI CÔNG XONG, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG CÁC NĂM GẦN ĐÂY
Số TT
Tên công trình
Năm
Giá trị
(1000 đ )
Thời gian thi công ( tháng )
 
 
 
 
 
1
2005
2
2
2005
5
3
2005
1
4
2005
6
5
2006
1
6
2006
3
7
2007
3
8
2007
1
9
2007
2
10
 

 

2007
8
11
 

 

2008
5
12