Yêu cầu kỹ thuật thi công

YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ XUẤT SỨ CÁC VẬT TƯ CHÍNH
1. Yêu cầu kỹ thuật:
Được áp dụng các quy định hiện hành và các tiêu chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn liên quan, cụ thể:
– Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
– Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
– Quy trình tổ chức lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công – Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN. 4252 – 1988.
– Tổ chức thi công TCVN. 4055 – 1985.
– Nghiệm thu các công trình xây dựng: TCVN 4091 – 1985
– Công tác trắc địa trong xây dựng: TCVN. 3972 – 1985.
– Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN. 4447 – 1987.
– Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN. 4452-1995.
– Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN. 4453-1995.
– Bê tông kiểm tra đánh giá độ bền. Quy định chung. TCVN 5540 – 1991.
– Bê tông nặng. Yêu cầu bảo dưỡng độ ẩm tự nhiên. TCVN 5592 – 1991
– Kết cấu bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn TCXDVN 327 – 2004.
– Quy phạm sơn thiết bị – Kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp TCXDVN 334 – 2004.
– Xi măng. TCVN 2682 – 1992
– Cát xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 1770 – 1992.
– Đá dăm dùng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 1771 – 1987.
– Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – Quy định cơ bản TCVN 2287 – 1978.
– Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308 – 1991.
– Lắp đặt điện trong công trình xây dựng TC IEC 364-1989.
– Quy phạm trang bị điện – Quy định chung 11TCN18 – 2006.
– Quy phạm trang bị điện – Hệ thống đường dây dẫn điện 11TCN 19-2006.
2. Xuất xứ các vật tư chính
– Xi măng loại PCB – 30 của nhà máy xi măng Hoàng thạch.
– Cát bê tông Sông lô – Vĩnh Phúc.
– Đá dăm địa phương.
– Cột bê tông ly tâm được sản xuất tại Công ty cổ phần xây lắp điện Quảng ninh theo TCVN 5846 – 1994.
– Cách điện đứng do Việt nam sản xuất.
– Cách điện treo xuất sứ từ Nga hoặc tương đương.
– Dây nhôm lõi thép và dây thép mạ kẽm do các công ty của Việt nam sản xuất theo TCVN.
– Xà chế tạo bằng thép Thái nguyên, được mã kẽm nhúng nóng có chiều dày d≥ 8àm.
Trên đây là những nội dung chính biện pháp tổ chức quản lý điển hình thi công công trình. Nếu được nhận thầu thi công xây dựng công trình, căn cứ yêu cầu thiết kế kỹ thuật, chỉ dẫn của chủ đầu tư và điều kiện thi công thực tế, đơn vị thi công sẽ kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp để công trình thi công đạt tiến độ, chất lượng và kỹ, mỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu sử dụng lâu dài của toàn bộ công trình, giữ được chữ tín với chủ đầu tư, hoàn thành nhiệm vụ được giao.